Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Las historii

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-14

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • multimedia opublikowane przed dniem 2021-11-16;
  • poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Marek Matecki, dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 185 53 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla budynku biurowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wejście główne (frontowe) do budynku RDLP znajduje się od strony ul. 25 Czerwca 68 ze skweru należącego do RDLP, przylegającego do chodnika biegnącego wzdłuż ulicy. Trzy wejścia boczne, w tym jedno użytkowe i dwa ewakuacyjne są dostępne od strony dziedzińca i znajdującego się w jego obrębie parkingu wewnętrznego dla pracowników i najemców. Wjazd na dziedziniec wewnętrzny jest niedostępny dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy można zaparkować na parkingu ogólnodostępnym od strony frontu budynku (ul. 25 Czerwca) oraz na parkingu wyznaczonym w obrębie dziedzińca – niedostępnym dla osób nieuprawnionych, na który wjazd odbywa się przez otworzenie szlabanu kartą lub przez portiera (wideofon). Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Wjazd osób niepełnosprawnych bezpośrednio pod wejście główne możliwy jest od strony frontu budynku po otwarciu szlabanu przez portiera (portiernia jest czynna 24 h na dobę).

Dostęp do budynku od strony wejścia głównego nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do przestronnego holu oraz portierni, gdzie dokonuje się zgłoszenia petentów. Petenci dochodzą do miejsca spotkania lub spotykają się z pracownikami w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze, do którego wjazd osób niepełnosprawnych możliwy jest platformą przyschodową zamontowaną przy schodkach prowadzących na parter. Obok znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejścia boczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Winda (platforma przyschodowa) nie dociera do kondygnacji poszczególnych pięter nr 1 i 2 budynku biurowego.

Drzwi do budynku posiadają szerokość min. 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia nie posiadają progów.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku może poruszać się osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników portierni posługujących się tylko językiem polskim.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy lub ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 48 385 60 06 lub drogą e-mail na adres rdlp@radom.lasy.gov.pl.